Raad van Overleg

Majlis al Ifta › Raad van Overleg

Stichting Halal Voeding en Voedsel (HVV) staat onder toezicht van de Majlis Al Ifta
(een islamitische ‘Raad van Overleg’ waarin imams en islamitische geleerden zetelen). De raad bestaat uit Schriftgeleerden en bevoegde imams van onder andere de vier grote wetsscholen binnen de islam (de zogenoemde vier madhaahib; Hanafi, Maliki, Shafi’i en Hanbali).

Samenstelling

Voor deze samenstelling is bewust gekozen om een zo’n reëel mogelijke vertegenwoordiging van de religieuze stromingen binnen de moslimgemeenschap te verkrijgen. De Majlis Al Ifta is een bijzonder orgaan; een Raad van Overleg van diverse Schriftgeleerden die ieder vanuit hun eigen wetsschool met elkaar (over onder andere de halalwaardigheid van voeding en voedsel) van gedachten wisselen, met als doel tot een eenduidige interpretatie en vergelijk – ongeacht de achterliggende wetsschool, culturele en etnische herkomst – te komen. Als gezaghebbend overlegorgaan is de Majlis Al Ifta algemeen geaccepteerd.

Verklaring Majlis Al Ifta*

De Majlis Al Ifta geeft de Halal Voeding en Voedsel Keuringsdienst (HVVKD) richtlijnen en instructies voor het accepteren van een halal-certificaat van een derde (partij). Het accepteren van een halal-certificaat kan pas wanneer er een gedetailleerd onderzoek is uitgevoerd naar het desbetreffende product en nadat de toegepaste certificeringsprotocollen van de certificerende organen zijn onderzocht (om het halal-certificaat van de derde partij als geldend bewijs voor halalwaardigheid te kunnen accepteren).

Bovengenoemd standpunt is door de Majlis Al Ifta aangenomen na eerdere, negatieve ervaringen met certificeerders die certificaten uitgeven zonder dat zij de noodzakelijke onderzoeken hebben uitgevoerd. Het kan zijn dat dit komt doordat de certificeerder niet over voldoende kennis (op het gebied van bijvoorbeeld voedingstechnologie en biochemie) beschikt om een dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren. Of het ontbreekt hem aan religieuze autoriteiten (voor religieuze ondersteuning) om de output van het onderzoek correct te kunnen interpreteren (aan de hand van de islamitische regels en voorschriften).

De HVV Keuringsdienst moet ten alle tijde de producent van een halal-product vragen om informatie omtrent het product (zoals bijvoorbeeld over gevolgde productieproces). Dit is nodig om na te gaan of het product daadwerkelijk aan de gestelde halal-normen voldoet. Uiteraard vindt dit onderzoek plaats nadat een wederzijdse schriftelijke geheimhoudingsverklaring is ondertekend. Het onderzoek moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden zoals die door de Majlis Al Ifta zijn vastgesteld. De HVV Keuringsdienst zal het halal-certificaat van weigerende producenten (die deze informatie niet willen verschaffen en daarmee geen openheid van zaken willen geven) niet accepteren.

Door deze verklaring komt de Majlis Al Ifta de islamitische regel na welke voorschrijft dat wanneer je iets als halal accepteert, je dit aan een onderzoek dient te onderwerpen. Het is niet voldoende om iets – enkel en alleen – aan te nemen op basis van vertrouwen. Wanneer een islamitisch land of een halal-certificeerder vragen heeft omtrent een certificaat of de methode van certificeren, dan dient de HVV Keuringsdienst de benodigde informatie verschaffen.

De Stichting Halal Voeding en Voedsel (St. HVV) en de HVV Keuringsdienst moeten zichzelf verantwoorden aan de moslimgemeenschap, moslimconsument, moslimorganisaties, moslimraden en Allah (God) over de juistheid, waardigheid en de kwaliteit van het halal-gecertificeerde product.

Majlis Al Ifta

* Verklaring van de Majlis Al Ifta (Raad van islamitische geleerden) betreffende de certificerende instanties en de certificaten die door hen worden afgegeven.